Postanak. Chapter 16

1 Abramova žena Saraja nije mu rađala djece. A imaše ona sluškinju Egipćanku - zvala se Hagara.
2 I reče Saraja Abramu: Vidiš, Jahve me učinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluškinji, možda ću imati djece. Abram posluša riječ Sarajinu.
3 Tako, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru, Egipćanku, sluškinju svoju, pa je dade svome mužu Abramu za ženu.
4 Uđe on k Hagari te ona zače. A kad je vidjela da je začela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu.
5 Tada reče Saraja Abramu: Nepravda što se meni nanosi tvoja je krivnja! Prepustila sam svoju sluškinju tvome zagrljaju, ali otkako opazi da je zanijela, s prezirom na me gleda. Jahve sudio i meni i tebi!
6 Nato Abram odvrati Saraji: Tvoja je sluškinja u tvojoj ruci: kako ti se čini da je dobro, tako prema njoj postupi! Saraja postupi prema njoj tako loše da ona od nje pobježe.
7 Anđeo Jahvin nađe je kod izvora u pustinji - uz vrelo što je na putu prema Šuru -
8 pa je zapita: Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš? Bježim, evo, od svoje gospodarice Saraje, odgovori ona.
9 Nato joj anđeo Jahvin reče: Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!
10 Još joj reče anđeo Jahvin: Tvoje ću potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neće moći ni prebrojiti.
11 Dalje joj je anđeo Jahvin rekao: Gle, zanijela si i rodit ćeš sina. Nadjeni mu ime Jišmael, jer Jahve ču jad tvoj.
12 On će biti kao divlje magare: ruka će se njegova dizati na svakoga i svačija ruka na njega; i pred licem sve mu braće on će stan sebi podići.
13 A Jahvu koji joj govoraše nazva: Ti si El Roi - Svevid Bog, jer - reče ona - vidjeh Boga i nakon viđenja - još živim!
14 Stoga se taj zdenac zove Beer Lahaj Roi - Zdenac životvornog Svevida, a eno ga između Kadeša i Bereda.
15 Rodi Hagara Abramu sina, a Abram sinu što mu ga rodi Hagara nadjene ime Jišmael.
16 Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu je Hagara rodila Jišmaela.